Category Archives: Identitat corporativa

El posicionamiento global de Cocacola es 'Taste the Feeling' que les ayuda a expresar su filosofía y sirve como hilo conductor de toda su Identidad Corporativa

Diferència entre imatge corporativa i identitat corporativa

Quines diferències existeixen entre la Identitat Corporativa i la Imatge Corporativa?

En algunes ocasions els dissenyadors gràfics utilitzem termes que resulten confusos als nostres clients. Confusos perquè són expressions pròpies d’un sector especialitzat i que, més enllà d’un estudi de disseny, una consultora de marca o una agència de publicitat, no es coneixen. Per aquest motiu, avui en el nostre blog, fem un salt en el camí amb el propòsit d’explicar la diferència entre Identitat Corporativa i Imatge Corporativa, dues qüestions que, gairebé sempre, resulten complicades de diferenciar.

Albert Einstein va dir: si no ho pots explicar d’una forma senzilla, no ho has entès bé. I avui a Aranda acceptem el repte perquè sabem que podem explicar-ho bé, amb termes senzills que ajudin a eliminar dubtes.

 

La identitat corporativa és la idea i la imatge corporativa, el llenguatge

La Identitat Corporativa d’una empresa implica tots els detalls que defineixen la seva personalitat, tant en les qüestions intangibles –filosofia, valors, to i estil de comunicació– com en les qüestions tangibles –productes i serveis–. Tot això, el tangible i l’intangible, ha de néixer i créixer sota una mateixa idea o un mateix fil conductor per consolidar una experiència de marca única. Aquest fil conductor és la Identitat Corporativa i els seus màxims exponents són el nom i el logotip.

Però, llavors, què és la Imatge Corporativa? La Imatge Corporativa es refereix exclusivament al llenguatge visual i acota els recursos gràfics de la marca.

Per tant, la Identitat Corporativa és el conjunt d’atributs que s’atorguen a una marca i que ajuden a definir-la i la Imatge Corporativa són exclusivament els detalls visuals que la caracteritzen i que ajuden a diferenciar-la.

imatge corporativa i identitat corporativa Coca-Cola Taste the Feeling

imatge corporativa Coca-Cola Taste the Feeling

Diferencia Identitat corporativa i imatge corporativa Coca-Cola

El posicionament global de Coca-cola és ‘Taste the Feeling’ que els ajuda a expressar la seva filosofia i serveix com a fil conductor de tota la seva Identitat Corporativa

 

La identitat corporativa és el global; la imatge corporativa, és el particular

També podem diferenciar la Identitat Corporativa de la Imatge Corporativa de la següent manera: mentre que la Identitat Corporativa defineix de forma global la personalitat que neix dels valors i de la filosofia d’una companyia, la Imatge Corporativa defineix de forma particular la seva essència visual.

Sembla que també resulta confús quin contingut ha de reflectir el Manual d’Identidad Corporativa d’una companyia. Probablement aquest dubte deriva de la confusió entre els termes Identitat Corporativa i Imatge Corporativa que avui estem explicant. Doncs bé, quan una companyia encarrega el seu Manual d’Identitat Corporativa el que necessita és condensar en un únic document l’essència de la seva marca des de dos punts de vista: l’estratègic i el visual. De la suma dels dos neix la personalitat i el caràcter propi de cada marca, és a dir, els aspectes vitals que li permet diferenciar-se de la seva competència i destacar en el seu sector.

Coca-Cola identitat corporativa

Els recursos gràfics de Coca-cola es resumeixen en el seu logotip, el seu estil fotogràfic i els seus envasos, màxims exponents de la seva Identitat

 

D’una banda, en el Manual d’Identitat Corporativa es resumeix l’estratègia de l’empresa, explicant el seu posicionament, la seva arquitectura de marca, la seva missió, els seus valors, el seu to i el seu estil de comunicació o altres aspectes que facin representativa a aquesta marca com, per exemple, la seva Responsabilitat Social Corporativa. Un bon exemple d’aquest últim punt és Apple que publica a la seva web els seus assoliments en RSC perquè és un aspecte fonamental de la seva personalitat. I, d’altra banda, en el Manual d’Identitat Corporativa s’acoten les qüestions pròpies de la Imatge Corporativa explicant el seu logotip i les seves versions, les tipografies i els colors que es permeten usar, l’estil fotogràfic o d’il·lustració i qualsevol altre recurs gràfic propi. En moltes ocasions, i cada vegada més, les companyies publiquen les guidelines de la seva Imatge Corporativa per explicar a tots, de forma àgil i senzilla, les normes bàsiques per implementar la seva identitat visual. Entre molts altres, un bon exemple en aquest sentit és Dropbox.

 

Conclusions

Quan una companyia necessita una Identitat Corporativa, necessita un treball global i un pensament de 360º que abasti tots els aspectes que formen part de l’essència de la marca. No obstant això, quan el que es necessita és definir una Imatge Corporativa, es requereix un treball específic i molt concret per dissenyar i normalitzar uns recursos gràfics propis que ajudin a representar, articular i expressar els valors de l’empresa.

A Aranda, estem convençuts que és important diferenciar tots dos termes. Perquè d’aquesta manera les companyies –sense importar si són grans, mitjanes o petites–, poden aclarir les seves necessitats la qual cosa els ajuda a definir els seus objectius, a créixer estratègicament i a crear eines de comunicació útils per generar una comunicació fluïda amb tots els seus públics.

logos nike ibm y coco

Quants tipus de logotips existeixen?

Quins tipus de logotips* existeixen?

Sembla complicat d’acotar quins tipus de disseny de logotips existen. Les diferents fonts a les quals tenim accés ens mostren tipus i classificacions de logotips diferents i fins i tot, models que es contradiuen. Però la veritat és que la història del disseny ens mostra que, en resum, hi ha quatre tipus de dissenys de logotips i avui, en el nostre blog, volem explicar cadascun d’ells. Perquè conèixer-los és útil i perquè, des del nostre punt de vista, aquest tipus d’informació ens ajuda a entendre el passat i el present del disseny gràfic i de la nostra passió, la identitat corporativa i la identitat visual.

Tipus de logotips – Els isotips: apostar per un símbol

L’isotip és el primer model de marca que podem trobar. Isotip és el que té com a protagonista un símbol o, la qual cosa és el mateix, una imatge abstracta o pictòrica que evoca un concepte.

Està demostrat que la nostra ment recorda millor les coses senzilles i les formes simples. Per tant, si el disseny del símbol d’una companyia reuneix aquestes característiques, s’assegura que aquesta marca pervisqui en el temps i habiti en la memòria dels seus públics ja que els símbols ajuden a sintetitzar la filosofia de la companyia en un plànol metafòric i a comunicar l’essència de la marca.

Grans companyies aposten pels isotips, ja sigui amb símbols abstractes com HSBC i Chase o amb símbols pictòrics com la corporació petroquímica Shell que, des de 1900, ha usat una petxina com a símbol de l’empresa. La identitat de Shell forma part de la història del branding i la identitat visual però altres companyies també poden exemplificar aquest model com Apple i la seva poma o Mercedes Benz i el seu estel.

logotips vs isotips, logo de shell

La petxina de Shell va néixer en 1900 i en la seva llarga vida ha sofert diversos processos de millora i redissenys, passant dels estils inicials realistes a altres figuratius, sintètics i contemporanis.

 

Tipus de logotips – Les inicials com a protagonistes: letter marks o monogrames

Un altre model són els denominats letter marks que es podrien traduir com a monogrames. Els monogrames consisteixen en símbols que neixen d’una o dues lletres, generalment de les inicials de la marca. Aquest model de logotip és habitual en l’univers de la moda i el luxe ja que, integrar el monograma en els seus productes és un valor afegit. Bons exemples d’aquest model són Chanel (CC), Louis Vuitton (LV) o Yves Saint Laurent (YSL).

logotips MONOGRAMES MODA

Els monogrames per identificar les cases de moda són habituals com també ho és portar-los als accessoris i convertir-los en protagonistes dels seus dissenys.

 

Però els monogrames també els usen companyies d’altres sectors. Un exemple és General Electric i el seu monograma GE i Hewlett-Packard que des dels seus inicis ha usat les inicials HP.

Tipus de logotips – Només text: word marks o logos de paraules

Denominem word marks a aquells que es construeixen exclusivament amb text. En aquests casos, els caràcters que les conformen tenen trets peculiars que potencien la seva personalitat. Les word marks –que també es coneixen com a logotips– no presenten símbol, de manera que el pes del disseny del logotip recau en el conjunt de les lletres que componen el nom de l’empresa. En aquests models, el color és fonamental ja que ajuda a concretar el disseny i, encara que hi ha molts exemples que ens ajuden a explicar aquest cas, nosaltres triem el nou logotip de The Metropolitan Museum of Art i IBM per ser, també, una de les marques més estudiades de la història de la identitat visual.

logotips-word-marks-MET-IBM

The MET i IBM són exemples del present i el passat de la identitat visual corporativa. Tots dos tenen caràcters especials i una personalitat pròpia que resulta fàcil de reconèixer i d’associar amb allò que representen

 

Tipus de logotips – Imagotipo: un model combinat

L’últim model que existeix és el de marques combinades o, la qual cosa és el mateix, un logotip de text –word mark– i un símbol. Aquest tipus de dissenys, que es coneixen com imagotips, ajuden a crear marques dinàmiques i aporten flexibilitat ja que és possible usar els dos elements per separat o units.
Dos excel·lents exemples d’aquest model són Nike i Audi. Tots dos tenen un disseny similar ja que presenten un símbol protagonista i un word mark senzill però amb personalitat.

exemples de logotips: imagotips de NIKE i AUDI

Conclusions

Encara que hem resumit l’àmplia història de la identitat visual amb aquests quatre models, estem convençuts que, a dia d’avui, aquesta història se segueix escrivint en cada estudi de disseny. Les necessitats de cada client requereixen creativitat i solucions pràctiques i el disseny és una eina viva que ha d’adaptar-se, créixer i canviar per adaptar-se a elles.

logotip the new school

Les identitats visuals flexible són l’última tendència en identitat i probablement en un futur proper, el dinamisme i la capacitat d’adaptació sigui una qualitat fonamental de qualsevol disseny de marca.

 

*Diferència entre Logotip i marca: errors habituals

Hi ha dos termes en disseny que, encara que a priori semblen senzills, resulten confusos. Ens referim a ‘marca’ i ‘logotip’ perquè, què implica cadascun d’ells? Creiem que les diferències entre tots dos són importants i que és fonamental conèixer-les, així que esperem que aquesta nota us ajudi.

D’una banda, s’entén per marca tot el conjunt de qualitats i actius d’una companyia, és a dir, el tangible –equip, seus, serveis, productes, etc…– i intangibles –personalitat, valors, filosofia, etc…–. La marca, per tant, és un tot, un conjunt d’elements que va més enllà la representació visual de la marca. D’altra banda el logotip es refereix a aquesta representació visual de la marca. El logotip és la màxima expressió de la identitat visual corporativa i forma part de la marca però no ho és per si mateixa.

Tal com us expliquem en el nostre post, existeixen diversos models de disseny de logotips però l’únic model que admet aquesta accepció són els word marks. I, per referir-nos a la resta de models, hauríem d’utilitzar els termes monogrames, isotips i imagotips depenent del tipus de disseny que presentin.

manual corporativo mailchimp

Manuals d’identitat corporativa… per què? i com?

El manual d’identitat corporativa és una eina bàsica per a qualsevol companyia que hagi aprofundit en la seva marca i en la seva identitat visual. I ho és perquè resumeix tots els seus recursos d’una marca, gràfics o no, així com les seves normatives d’ús.

Un manual ha de ser un format obert, que pugui actualitzar-se amb facilitat i assumir amb agilitat qualsevol canvi de la companyia tal com UBER ha fet després del redisseny que ha sofert. També ha de ser un document amb una clara funció didàctica que expliqui a les persones encarregades d’interpretar i implementar una marca, com fer-ho. El seu objectiu és aconseguir una comunicació fluïda i unidireccional per evitar missatges contradictoris o incoherents. En definitiva, un manual és una fita significativa en qualsevol identitat corporativa i per això avui, en el nostre blog, volem aprofundir en aquesta eina bàsica.

Per què necessitem els manuals d’identitat corporativa?

Els necessitem perquè cada companyia té una filosofia pròpia i un llenguatge concret. Ambdues coses s’han d’explicar perquè així, s’entengui d’on neix la marca (la seva estratègia i els seus valors), a qui es dirigeix (els seus públics) i com parla (el seu llenguatge visual i el seu to i estil de comunicació). Sense un manual d’identitat corporativa aquestes qüestions fonamentals no es coneixerien, la qual cosa provocaria que una marca fos malinterpretada o, pitjor encara, que tingués una trajectòria erràtica. El motiu és que un manual dóna a conèixer l’essència de la marca però també, és el document on s’estandarditza l’ús dels seus elements i recursos.

Manual d'identitat corporativa Lloyd's

Els manuals d’identitat corporativa són fonamentals per articular la comunicació de qualsevol marca i per això, cada companyia ha d’adaptar els seus continguts tal com fa Lloyd’s en les seves Brand Guidelines

En contra del que es pensa, els dissenyadors creiem que els manuals d’identitat corporativa han de ser documents de lliure accés. D’aquesta manera, en estar disponibles per a tots, s’eviten aplicacions inadequades o usos erronis. Grans companyies de diferents sectors faciliten l’accés a aquest tipus d’informació com fa la prestigiosa Universitat de Yale.

Com ha de ser un Manual d’identitat corporativa?

És impossible establir com han de ser un manual d’identitat corporativa perquè cada corporació té unes necessitats concretes. El que sí és possible acotar són els continguts mínims d’aquest document que, a grans trets, ha de resumir l’estratègia de marca, els seus valors, les versions del seu logotip i del seu símbol, els recursos gràfics de la identitat visual, la seva paleta de color, la seva tipografia i les normes d’aplicació de cadascun d’aquests recursos. Finalment, és important que un manual bàsic expliqui l’expressió textual de la marca perquè, en tots els llocs en els quals la marca apareix escrita, tingui la mateixa gràfica.

manual identitat corporativa mailchimp

El manual d’identitat de MailChimp ens ajuda a identificar el seu estil gràfic actual d’una forma senzilla

Un model de manual d’identitat visual més complet recull també normatives d’aplicació de la marca en senyalització interna i externa, acotació de tots els elements decoratius que apareixen en retail o a les seus corporatives, estil de les fotografies, els vídeos i les il·lustracions, uniformes i aplicacions comunes com papereria corporativa, documents i presentacions, disseny de stands, packaging o qualsevol altra aplicació que sigui representativa de cada companyia. En resum, el manual ha de normalitzar qualsevol element de la identitat que estigui en contacte amb els públics de la marca o amb els empleats o inversors.

Les nostres conclusions sobre els manuals d’identitat corporativa

Tots els projectes d’identitat corporativa culminen amb la creació d’un manual perquè només d’aquesta manera s’assegura que el recorregut de la marca serà l’adequat. Al llarg de l’àmplia història del branding els manuals han variat poc en el seu contingut ja que són documents que recullen, resumeixen i expliquen on s’aplica la marca i com s’expressa. El que sí ha canviat és el seu format perquè fins fa relativament poc, els manuals eren formats físics, però en l’actualitat tots ells –o una gran majoria– són digitals, amb la qual cosa agilita el procés d’actualització.

Manual d'identitat corporativa NASA

Aquest manual d’identitat corporativa de NASA va ser realitzat en la dècada dels 70 i en ell s’expliquen amb detall totes les aplicacions de la marca incloent, com no, l’aplicació en naus espacials i satèl·lits. En l’actualitat NASA té un manual renovat al que podem accedir des de la seva web.

 

20 exemples de manuals d’identitat visual corporativa:

Per acabar hem fet una recopilació de 20 manuals d’identitat corporativa que et poden servir com a documentació i referència.