Identitat corporativa > Identitat visual

Identitat visual

aranda

El sistema visual d'una empresa

Què és la identitat visual? Per què és tan important per a totes les marques? I, com es desenvolupa i implementa?

La identitat visual corporativa es construeix per cobrir la necessitats concretes de cada companyia. No hi ha dues identitats visuals iguals perquè una de les seves característiques principals és l'originalitat. Només la singularitat de tots i cadascun dels recursos que la componen pot fer créixer la personalitat d'una marca amb seguretat i solvència.

Si la identitat corporativa és el conjunt de tots els detalls que defineixen la personalitat d'una marca, la identitat visual se centra en els múltiples recursos gràfics que la componen i que s'apliquen en suports visuals de qualsevol mitjà i entorn, ja sigui online o offline. Això implica una varietat d'elements que, units, aporten la desitjada diferenciació.

Una vegada que es defineixen els elements de la identitat visual comença la implementació dels mateixos en diferents suports. En aquest punt, la coherència a l'hora d'aplicar-los és primordial i, per a això, s'ha de comptar amb el manual d'identitat visual.

aranda

Punts clau de la identitat visual

¿Quins elements la componen?

Encara que cada companyia té les seves pròpies necessitats, la veritat és que totes elles tenen unes necessitats bàsiques comunes. Per això, totes les corporacions han d'aglutinar en la seva identitat visual una sèrie d'elements mínims per articular els seus missatges. Aquests són: la paleta de color, les tipografies, l'estil de les imatges, els vídeos i les il·lustracions i els recursos gràfics propis.

A partir d'aquí la identitat visual corporativa es pot enriquir amb diversos recursos com per exemple, una iconografia pròpia, un disseny específic de mapes, gràfics i taules o un model concret de reticles i maquetació entre molts altres.

On s'aplica?

Són tants els suports en els quals s'aplica una identitat visual corporativa que és complex enumerar-los. En resum, es podria dir que els elements d'una identitat visual apareixen en totes les aplicacions d'una marca tant internes, per als empleats de la corporació, com a externes, per a les seves audiències.

No importa si l'aplicació és senzilla o complexa. El repte resideix que, independentment del suport i del mitjà, sigui una aplicació correcta, llegible i distintiva que a més de complir la seva funció comunicativa, pugui atreure l'atenció, generar afinitat i remetre, de forma constant, a la marca corporativa.

Una identitat visual és estàtica o dinàmica?

Sens dubte ha de ser dinàmica. Una identitat visual estàtica provoca immobilitat, avorriment i, amb el temps, profunda indiferència de les seves audiències. Per això, quan neix, la identitat visual s'ha de projectar des de la capacitat d'adaptació amb recursos emmotllables i elàstics. D'aquesta manera, les identitats s'adapten al pas del temps, eviten quedar antiquades o obsoletes i aconsegueixen adaptar-se a les tendències del mercat i als gustos dels consumidors. A més, una identitat visual dinàmica és l'única que té capacitat per atreure a nous públics i ampliar el seu target.

Com s'assegura que la identitat visual s'aplica amb coherència?

El conjunt de recursos que componen una identitat visual corporativa s'aplica en múltiples suports i entorns. Quan una companyia desenvolupa la seva comunicació a diversos canals i de forma simultània és fonamental controlar la coherència de tots aquests impactes, així com complir les normes que acota el manual d'identitat corporativa. Per tant, per controlar-ho, neix la figura del denominat Guardià de Marca –Brand Guardian que controla tots i cadascun dels detalls de totes i cadascuna de les peces que es creen.
Aquesta figura, fonamental per a les grans corporacions però també important per a les petites i mitjanes, condensa tota la saviesa de la marca.