Quins tipus de logotips* existeixen?

Sembla complicat d’acotar quins tipus de disseny de logotips existen. Les diferents fonts a les quals tenim accés ens mostren tipus i classificacions de logotips diferents i fins i tot, models que es contradiuen. Però la veritat és que la història del disseny ens mostra que, en resum, hi ha quatre tipus de dissenys de logotips i avui, en el nostre blog, volem explicar cadascun d’ells. Perquè conèixer-los és útil i perquè, des del nostre punt de vista, aquest tipus d’informació ens ajuda a entendre el passat i el present del disseny gràfic i de la nostra passió, la identitat corporativa i la identitat visual.

Tipus de logotips – Els isotips: apostar per un símbol

L’isotip és el primer model de marca que podem trobar. Isotip és el que té com a protagonista un símbol o, la qual cosa és el mateix, una imatge abstracta o pictòrica que evoca un concepte.

Està demostrat que la nostra ment recorda millor les coses senzilles i les formes simples. Per tant, si el disseny del símbol d’una companyia reuneix aquestes característiques, s’assegura que aquesta marca pervisqui en el temps i habiti en la memòria dels seus públics ja que els símbols ajuden a sintetitzar la filosofia de la companyia en un plànol metafòric i a comunicar l’essència de la marca.

Grans companyies aposten pels isotips, ja sigui amb símbols abstractes com HSBC i Chase o amb símbols pictòrics com la corporació petroquímica Shell que, des de 1900, ha usat una petxina com a símbol de l’empresa. La identitat de Shell forma part de la història del branding i la identitat visual però altres companyies també poden exemplificar aquest model com Apple i la seva poma o Mercedes Benz i el seu estel.

logotips vs isotips, logo de shell

La petxina de Shell va néixer en 1900 i en la seva llarga vida ha sofert diversos processos de millora i redissenys, passant dels estils inicials realistes a altres figuratius, sintètics i contemporanis.

 

Tipus de logotips – Les inicials com a protagonistes: letter marks o monogrames

Un altre model són els denominats letter marks que es podrien traduir com a monogrames. Els monogrames consisteixen en símbols que neixen d’una o dues lletres, generalment de les inicials de la marca. Aquest model de logotip és habitual en l’univers de la moda i el luxe ja que, integrar el monograma en els seus productes és un valor afegit. Bons exemples d’aquest model són Chanel (CC), Louis Vuitton (LV) o Yves Saint Laurent (YSL).

logotips MONOGRAMES MODA

Els monogrames per identificar les cases de moda són habituals com també ho és portar-los als accessoris i convertir-los en protagonistes dels seus dissenys.

 

Però els monogrames també els usen companyies d’altres sectors. Un exemple és General Electric i el seu monograma GE i Hewlett-Packard que des dels seus inicis ha usat les inicials HP.

Tipus de logotips – Només text: word marks o logos de paraules

Denominem word marks a aquells que es construeixen exclusivament amb text. En aquests casos, els caràcters que les conformen tenen trets peculiars que potencien la seva personalitat. Les word marks –que també es coneixen com a logotips– no presenten símbol, de manera que el pes del disseny del logotip recau en el conjunt de les lletres que componen el nom de l’empresa. En aquests models, el color és fonamental ja que ajuda a concretar el disseny i, encara que hi ha molts exemples que ens ajuden a explicar aquest cas, nosaltres triem el nou logotip de The Metropolitan Museum of Art i IBM per ser, també, una de les marques més estudiades de la història de la identitat visual.

logotips-word-marks-MET-IBM

The MET i IBM són exemples del present i el passat de la identitat visual corporativa. Tots dos tenen caràcters especials i una personalitat pròpia que resulta fàcil de reconèixer i d’associar amb allò que representen

 

Tipus de logotips – Imagotipo: un model combinat

L’últim model que existeix és el de marques combinades o, la qual cosa és el mateix, un logotip de text –word mark– i un símbol. Aquest tipus de dissenys, que es coneixen com imagotips, ajuden a crear marques dinàmiques i aporten flexibilitat ja que és possible usar els dos elements per separat o units.
Dos excel·lents exemples d’aquest model són Nike i Audi. Tots dos tenen un disseny similar ja que presenten un símbol protagonista i un word mark senzill però amb personalitat.

exemples de logotips: imagotips de NIKE i AUDI

Conclusions

Encara que hem resumit l’àmplia història de la identitat visual amb aquests quatre models, estem convençuts que, a dia d’avui, aquesta història se segueix escrivint en cada estudi de disseny. Les necessitats de cada client requereixen creativitat i solucions pràctiques i el disseny és una eina viva que ha d’adaptar-se, créixer i canviar per adaptar-se a elles.

logotip the new school

Les identitats visuals flexible són l’última tendència en identitat i probablement en un futur proper, el dinamisme i la capacitat d’adaptació sigui una qualitat fonamental de qualsevol disseny de marca.

 

*Diferència entre Logotip i marca: errors habituals

Hi ha dos termes en disseny que, encara que a priori semblen senzills, resulten confusos. Ens referim a ‘marca’ i ‘logotip’ perquè, què implica cadascun d’ells? Creiem que les diferències entre tots dos són importants i que és fonamental conèixer-les, així que esperem que aquesta nota us ajudi.

D’una banda, s’entén per marca tot el conjunt de qualitats i actius d’una companyia, és a dir, el tangible –equip, seus, serveis, productes, etc…– i intangibles –personalitat, valors, filosofia, etc…–. La marca, per tant, és un tot, un conjunt d’elements que va més enllà la representació visual de la marca. D’altra banda el logotip es refereix a aquesta representació visual de la marca. El logotip és la màxima expressió de la identitat visual corporativa i forma part de la marca però no ho és per si mateixa.

Tal com us expliquem en el nostre post, existeixen diversos models de disseny de logotips però l’únic model que admet aquesta accepció són els word marks. I, per referir-nos a la resta de models, hauríem d’utilitzar els termes monogrames, isotips i imagotips depenent del tipus de disseny que presentin.